Odbornici u Dubici protiv revizorskih preporuka

Skupštinska većina u opštini Kozarska Dubica odbija da vrši nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka uprkos nizu nepravilnosti zbog kojeg je ova opština dobila negativan izvještaj o finansijskoj reviziji.

Na sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica opozicija je ukazivala na potrebu kontrolisanja realizacije revizorskih preporuka, a u prilog ovakvom njihovom stavu govori i i praksa iz prethodnog perioda kada nije realizovano 11 od 22 revizorske preporuke date u revizorskom izvještaju za 2016. godinu.                              

Nakon rasprave na skupštini, odbornici su sa 14 glasova ZA usvojili Izvještaj o finansijoj reviziji, a Plan za prevazilaženje nepravilnosti je usvojen sa 16 glasova ZA od ukupno 27 odbornika. Oba izvještaja su usvojena bez dodatnih zaključaka.

„Centri civilnih inicijativa će uprkos pasivnoj reakciji skupštinske većine na zahtjev da se obavežu na praćenje realizacije revizorskih preporuka pratiti izvršavanje plana za prevazilaženje nepravilnosti koji je usvojen na današnjoj sjednici i tražiti da izvještaj o realizaciji preporuka bude dostavljen odbornicima na razmatranje kako bi javnost bila informisana šta je od preporuka realizovano, a šta ne“, ističe Mahir Poljić, projekt koordinator Centara civilnih inicijativa (CCI).

Dodaju da je izuzetno važno da se javna sredstva tačnije sredstva svih građana troše transparentno, odgovorno i efikasno, te da se njima raspolaže u najboljem interesu građana.

A još važnije je, po njihovom mišljenju, da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih. Kažu da upravo negativan Izvještaj o finansijskoj reviziji pokazuje da se u 2020. godini nije na transparentan način trošio novac građana.

„Podsjećamo da su u okviru revizorskih izvještaja za 2020. godinu utvrđene značajne nepravilnosti počev od toga da je bez provođenja postupka javnih nabavki potrošeno 175.997 KM, da grant sredstva u iznosu od 1.108.451 KM nisu dodjeljivana kroz javni poziv te da su izdavana pismena odobrenja fizičkim i pravnim licima za preuzimanje goriva bez navođenja svrhe u najmanjem iznosu od 40.128 KM“ navode iz CCI.

 

D.E.