Odobren projekat održavanja mostova između BiH i Srbije

Savjet ministara odobrio je danas višegodišnji projekat održavanja i rekonstrukcije mostova između BiH i Srbije vrijednosti 4.205.035 KM.

Višegodišnji projekat za period od 2021. do 2025. godine odnosi se na održavanje pet mostova na međudržavnoj granici BiH i Srbije, a odluka o njegovom odobravanju donesena je na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta.

Riječ je o drumskom i drumskom-željezničkom mostu preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača, zatim mostovima preko rijeke Uvac - Kapija 2 /ulaz u slobodnu zonu/, mostu u Carevom polju, te mostu Uvac.

U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou iz budžeta institucija BiH biće izdvajano po 850.000 KM, osim u 2025. godini, kada je za ove namjene planirano 805.035 KM.

Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti osnovana je Radna grupa za izradu zakona o graničnoj kontroli, s ciljem usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih tijela sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta, a rok za izradu ovog zakona je 31. decembar.

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva pravde, donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza BiH, entiteta i Brčko distrikta u upravljanju državnom imovinom.

Odlukom je preciziran novi rok za ispunjenje zadataka koji su dati u nadležnost Komisije, a to je 31. mart 2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva pravde usvojen je izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u BiH za 2019. godinu u kojem se navodi da je tokom prošle godine doneseno 477 presuda koje se odnose na teška krivična djela, od kojih je 431 djelo u vezi sa zloupotrebom opojnih droga.

Krivična djela zavedena u centralnoj bazi podataka odnose se na pravljenje i stavljanja u opticaj krivotvorenog novca, neovlaštenu proizvodnju, prerađivanje i prodaju opojnih droga i otrova i trgovinu bijelim robljem, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U bazi podataka zavedena su i krivična djela, proizvodnja i rasturanje pornografskih spisa i druga krivična djela u pogledu kojih se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

U prošloj godini ukupno je dostavljeno 477 presuda protiv 545 lica, od kojih su 263, odnosno 48 odsto povratnici u vršenju krivičnih djela.

Najveći broj - 41 odsto čine lica životne dobi od 18 do 29 godina života, 34 odsto čine lica od 30 do 39 godina, od kojih je 96 odsto muškog pola.

Osuđeno je 466 državljana BiH, odnosno 89 odsto od ukupnog broja, zatim 48 lica sa dvojnim državljanstvom ili osam odsto, dok su sedam lica državljani Srbije, a tri Hrvatske.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa donesena je odluka o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2020. godini koje se odnose na uvoz 50.000 tona šećera od šećerne trske u čvrstom stanju i sirovog šećera za rafiniranje.

U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, Savjet ministara je izašao u susret zahtjevima domaćeg proizvođača, koji će uvezeni šećer koristiti za preradu na kapacitetima instaliranim u BiH.

Savjet ministara BiH donio je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, s ciljem ispravljanja greške u dijelu koji se odnosi na pomoć Vlade Katara.

Vlada Katara je putem svoje ambasade u BiH krajem avgusta potvrdila da je popisana količina donirane opreme, koju je utvrdila komisija Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, odgovara količini isporučene opreme.

Na ovaj način otklonjen je nesrazmjer u količini opreme, zbog čega je izmijenjena odluka i stvoreni uslovi da se rasporedi oprema, koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, vizira, naočara i odijela neophodnih u borbi protiv virusa korona.

Na sjednici je usvojen Izvještaj Ministarstva pravde BiH o sprovođenju programa EU "Evropa za građane 2014 - 2020" za 2019. godinu.

U okviru Programa troje aplikanata iz BiH su nosioci projekata ukupne vrijednosti 148.280 evra, dok 23 učestvuju kao partneri u 19 projekata gdje su nosioci aplikanti iz drugih zemalja.

Učestvovanje u Programu podrazumijeva plaćanje ulazne karte koja za BiH iznosi 15.000 evra godišnje, a dio sredstava se pokriva iz Instrumenta pretpristupne pomoći /IPA/, tako da je iz Budžeta BiH u 2019. godini za ove namjene uplaćeno 3.750 evra, dok je ove godine predviđeno 4.500 evra.